Signalno-sigurnosni sistem SpDrS-64-JŽ

Razvijen je na bazi nemačkog sistema SpDrS-60 i služi za osiguranje železničkog saobraćaja u stanicama i međustaničnim rastojanjima. Za osiguranje železničkih stanica manjeg intenziteta saobraćaja (do 2 koloseka) razvijen je sistem FSU- 90. Za osiguranje železničkih stanica manjeg intenziteta saobraćaja (do 4 koloseka) služi koordinatni signalnosigurnosni sistem KSS-94. Svi signalno – sigurnosni uređaji usklađeni su sa važećim železničkim standardima i propisima. Signalno-sigurnosni sistem SpDrS-64-JŽ čine unutrašnji i spoljašnji uređaji.

Komandni-sto

Unutrašnji uređaji

Unutrašnje uređaje sistema SpDrS-64-JŽ čine komandna postavnica, relejni i napojni uređaji.

Komandna postavnica

Rukovanje signalno – sigurnosnim uređajima vrši se preko komandne postavnice, odnosno komandnog stola (pulta) sa kojeg je omogućeno centralno upravljanje svim glavnim i manevarskim signalima, skretnicama, iskliznicama i putevima vožnje za ulaz i izlaz, prolaz i manevrisanje vozova i manevarskih sastava. Na tabli komandne postavnice ugrađeni su svi potrebni tasteri za komande i pokazne sijalice za kontrolu ispravnosti signalno sigurnosnog postrojenja. Proizvodi se u varijantama: 18×24, 18×30, 18×36, 20×24, 20×30, 20×36, 24×30, 24×36, 24×42, 26×30, 26×36, 26×42, 28×30, 28×36, 28×42, 28×42, 30×42

Komandni pano

Predstavlja trenutnu kolosečnu situaciju u stanici.

Relejni uređaji SpDrS-64-JŽ

Sastoji se od: nosača ramova sa rostovima, relejnih ramova, kablovskih razdelnika i međurazdelnika, napojnih šina, relejnih grupa, motornih relea i kablova za povezivanje.

Relejni Ramovi

relejnih ramova koji su fiksirani za pod i zidove prostorije. Na nosačima relejnih ramova sa gornje strane ugrađeniUređaji tipske konstrukcije,ožičeni i prilagođeni za smeštaj određenih relea i relejnih grupa. Učvršćeni su nosačima su rostovi za vođenje kablova u više nivoa. Sa strane prvog rama svakog reda nalazi se 20 napojnih šina preko kojih se dovodi napon na svaki red ramova. U ramovima se nalazi 12 napojnih šina sa kojih se biraju potrebni naponi za određeni tip rama. Na relejnim ramovima ugrađuju se tipske relejne grupe i relea. Relejni ramovi se kablovima povezuju sa međurazdelnikom i razdelnikom.

komandni_pano
relejni_ram_na_postolju_za_
medjurazdelnik
relejne_grupe

Međurazdelnik

Sklop koji služi za ranžiranje svih unutrašnjih kablova koji su dovedeni sa relejnih ramova, komandnog stola, napojnih uređaja i drugo.

Relejne grupe

Uređaji tipizirani prema funkciji koju obavljaju: signalne, skretničke, kolosečne, za pružnu balizu, uključnu zavisnost, za polubranike, zavisnost sa APB-om itd. Svaki tip grupe ugrađuje se na određeni ram, određeno mesto šifrovano ležište. Relejne grupe su utikačkog tipa, sa prednje strane su zaštićene staklenom pločom od spoljašnjeg uticaja i preko nje se može imati uvid nad stanjem u grupi. U relejne grupe maksimalno se može smestiti 35 relea K-50. Grupe su tehnički ispitane, atestirane, plombirane. Kod bilo koje smetnje (dodir žila, prekid žila, proboj napona) oštećenja, kvara svakog elementa u grupi ili nepravilnog rada relea, signal prelazi u pojam ,, stoj”, a uređaj prelazi u najbezbednije stanje. Ostvarivanje svih pobrojanih komandi i kontrola kao i međuzavisnosti vrši se preko relejnog uređaja.