Praćenje Potrošnje Električne Energije U Lokomotivama​

Kompletan sistem je funkcionalno organizovan sa ciljem praćenja neophodnih i dodatnih parametara dostupnih u samoj lokomotivi kao i centralizovanju svih podataka uz laku dostupnost kroz korisnički interfejs. Logika sistema je bazirana na grupi automatizovanih procesa koji funkcionišu kao celina i kao rezultat generišu podatke za praćenje rada lokomotive u realnom vremenu kao i skup podataka sa ambicijom analize i pružanju višestrukih izveštaja.

pracenjepotrosnje_schema
Blok dijagram sistema za merenje potrošnje električne energije i praćenje

Uređaji i funkcionalna šema sistema

Sistem je podeljen u celine: hardverskog niza uređaja koji prikupljaju/generišu impulse i podatke i softverskog niza servisa i aplikacija koji te podatke obrađuju, skladište i prikazuju. Sistem je centralizovanog tipa i svi podaci se prikupljaju na zajedničku lokaciju odakle je kasnije moguć grupni pregled, praćenje i analiza podataka.

Praćenje pozicije i brzine kretanja lokomotive

M2M uređaj instaliran u razvodnom ormanu u sebi poseduje GPS (Global Positioning System) prijemnik. Na osnovu podataka dobijenih sa GPS-a možemo da pratimo sledeće parametre: brzinu kretanja lokomotive, trenutnu geografsku poziciju i kurs kretanja.

Softver

Kompletna softverska rešenja su locirana na samom serveru koji prikuplja podatke poslate od M2M uređaja. Softverski posmatrano sistem se sastoji od servisa koji izvršavaju prihvat i obradu podataka, skladištenje u bazu podataka, redovno preračunavanje kompleksnih izveštaja i web portala koji pruža mogućnost uvida u sve obrađene podatke u relanom vremenu kao i pregled istorije podataka sa dodatnim izveštajima.

software

Korisnički interfejs i mogućnosti portala

 Korisnički interfejs portala je izdeljen u tri celine: Praćenje, Istorija kretanja i Izveštaji.  Ove celine je moguće dodeliti korisnicima pojedinačno kroz opciju dodele privilegija korisnicima i samim tim ograničiti ili unaprediti mogućnosti kojima raspolažu koristeći portal.

 • Praćenje – kao opcija pruža uvid u sve trenutne parametre lokomotiva u relanom vremenu.

 • Istorija kretanja – kao opcija pruža detaljan uvid u istoriju kretanja i poslatih podataka za proizvoljan period.

 • Izveštaji – kao opcija predstavlja rezultat konstantnih obračuna koji se izvršavaju nad podacima koji se prikupljaju od uređaja. Izveštaji pružaju uvid u globalnije posmatrano stanje lokomotiva.

  • Izveštaj o pređenom putu i potrošnji

  • Izveštaj o pređenom putu – mesečni

  • Mesečna potrošnja aktivne energije

  • Mesečna potrošnja reaktivne energije

  • Izveštaj o relacijama vozila

  • Izveštaj o prekoračenju brzine

semakargo
Šematski prikaz toka podataka što oslikava način sinhronizacije

Uređaji i funkcionalna šema sistema

Sistem se sastoji od softverskog rešenja koje se instalira na računar kod nadzornika (koji otvara unos EV1 obrasca) i kod mašinovođe (koji sprovodi kompletiranje EV1 obrasca) na industrijske tablet uređaje koji se implementiraju u samu lokomotivu kod mašinovođe funkcijski na obe strane lokomotive zbog smera kretanja i mogućnosti da se lokomotiva kreće u različitim smerovima u zavisnosti od kompozicije. Takođe se u lokomotivu implementira jedan 3G modem za stalnu komunikaciju tablet uređaja sa serverom.

Korisnički intefejs i primena

Samoj aplikaciji nadzornik pristupa preko svog računara na koji se instalira aplikacija. Mašinovođe pristupaju aplikaciji preko tableta koji su implementirani u lokomotivi. Aplikacija se drži pravila popunjavanja EV1 obrasca ne dozvoljavajući preskakanje obaveznih polja kao i eliminaciju mogućih grešaka pri unosu ograničavanjem mogućnosti korisnika na pravilne izbore.

kargologin